Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vật liệu chịu lửa trong các ngành luyện kim, xi măng và các loại lò công nghiệp được Viện Vật liệu xây dựng đã biên soạn 08 tiêu chuẩn về vật liệu chịu lửa, theo đề nghị của Bộ Xây dựng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố:

Vật liệu chịu lửa, vật liệu chịu nhiệt

Vật liệu chịu lửa - xác định hàm lượng phospho pentoxit (TCVN 7706: 2007)
- Vật liệu chịu lửa - xác định hàm lượng titan dioxit (TCVN 7707 - 2007)
- Vật liệu chịu lửa - vữa cao alumin (TCVN 7708: 2007)
- Vật liệu chịu lửa - vữa manhêdi (TCVN 7709 : 2007)
- Vật liệu chịu lửa - gạch manhêdi cácbon (TCVN 7710:2007)
- Vật liệu chịu lửa - Phương pháp thử - phần 10: xác dịnh độ bền uốn ở nhiệt độ cao (TCVN 6530 - 10:2007.
- Vật liệu chịu lửa - Phương pháp thử - phần 11 (TCVN 6530 - 11: 2007 phần 11: xác định độ chịu mài mòn ở nhiệt độ thường.
- Vật liệu chịu lửa - Phương pháp thử (TCVN 6530 - 12: 2007) - phần 12: xác định khối lượng thể tích vật liệu dạng hạt.
8 dự thảo tiêu chuẩn trên được biên soạn trên cơ sở của tiêu chuẩn ISO với mục tiêu hài hòa với tiêu chuẩn thế giới.

0 comments:

Post a Comment

 
Vật liệu chịu lửa - Nguyễn Lê Minh © 2013. All Rights Reserved. Developer by Nguyễn Lê Minh
Top